top of page

Patientbelangen

Graag wijs ik u op uw patiëntbelangen 

In Nederland hebben we marktwerking in de GGZ. Op basis van wetten en afspraken met de overheid mag de zorgverzekeraar regels opstellen voor contracten en vergoedingen van de behandelingen in de GGZ.  Zij bieden contracten met regels die regelmatig strijdig zijn met patiëntbelang, basale behandelprincipes en zelfs soms in conflict met wettelijke bepalingen waaraan behandelaars zich dienen te houden. 

 

Vrije artsenkeuze

Sinds dit jaar is het aantal restitutiepolissen drastisch gedaald. Daarmee komt de vrije artsenkeuze steeds meer onder druk. Ieder mens in Nederland heeft recht op passende zorg, ongeacht gezondheidstoestand, huidkleur, geslacht, inkomen of gezindheid. De NvvP en NVP hebben sinds kort een duidelijk standpunt verwoord in position paper “vrije artsenkeuze” dat ik volledig onderschrijf. 

 

De beste behandelindicatie wordt gesteld op basis van inhoudelijke argumenten door een verwijzende professional die uw situatie kent, zoals huisarts, psycholoog of medisch specialist die in samenspraak met u bepaalt wat voor u de juiste behandeling is. De zorgverzekering kan op afstand nooit beoordelen of een behandeling geïndiceerd is of niet. 

 

Omdat vind dat vrije artsenkeuze niet afgewenteld mag worden op de patiënt. En omdat ik een besluit moest nemen toen nog onduidelijk was of er nog een restitutiepolis zou overblijven ben ik voor 2023 (op proef)  bij één verzekering (DSW) akkoord gegaan met één contract voor de zorgverzekering DSW.

Overheid wil contracteergraad bevorderen

Steeds vaker wordt door zorgverzekeraars en NZa beweringen gedaan dat contractvrije zorgaanbieders slechte en/of te dure behandelingen bieden. Er zijn géén onderzoeken bekend die bovenstaande beweringen staven. Er is wel onderzoek (Vektis) dat de bewering ondersteunt dat contractvrij werkend zorgaanbieders in de GGZ niet duurder zijn en (minstens) even doelmatig. Deze beweringen die gaan over een grote groep professionals zijn dus aantoonbaar onjuist en schadelijk.

 

In de groep contractvrije zorgaanbieders die aan alle vereisten van de beroepsgroep voldoen en die innovatieve zorg bieden wordt veelal goede kwaliteit van zorg geboden en er zijn veel patiënten die daar juist voor kiezen. De vrijheid van artsenkeuze staat erg onder druk. 

 

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht

Zorgverzekeringen zouden zich aan behoorlijke contracten moeten aanbieden met door middel van eenvoudige, reëel bepalingen. Beperkingen als machtigingen, toegangsdrempels en omzetplafonds leiden er nu toe dat cliënten niet op tijd de passende zorg kunnen krijgen. Ze leiden ertoe dat zorgaanbieders en patienten de financiële risico’s dragen in plaats van de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten meer kostendekkende tarieven bieden. 

Door forse afslagen op gecontracteerde tarieven staat het vele vrijgevestigd zorgaanbieders het water aan de lippen en stoppen dierbare collega’s met hulpverlening in de GGZ. Zorgverzekeraars voldoen niet aan hun zorgplicht en NZa handhaaft dit onvoldoende. 

Hinderpaalcriterium

Er zijn regels in Nederland die voor patiënten de betaalbaarheid van een noodzakelijke behandeling garanderen (hinderpaalcriterium). Door de grote afslagen van de zorgverzekering van deze tarieven voor contractvrije zorgaanbieders wordt dit recht momenteel bedreigd, vooral voor die mensen die behandeling nodig hebben in GGZ of wijkverpleging.

 

Recht op privacy en privacyverklaring

Ieder mens in Nederland heeft recht op bescherming van privacygevoelige informatie, in het bijzonder van hun gezondheidsgegevens. Iedereen heeft het recht om een privacyverklaring in te vullen om privé-informatie ten opzichte van de zorgverzekering en NZa te beschermen.

 

Als géén privacyverklaring is ingevuld dan wordt  via de factuur de DSM- hoofdgroep en het zorgvraagtype van de patiënt doorgegeven aan de zorgverzekering. De patiënt is daarvan niet door de zorgverzekering op de hoogte gesteld en hoeft hierover dus geen expliciete toestemming te geven. Ik ben tegen informatieverschaffing van gezondheidsgegevens aan NZa of zorgverzekering. Ik doe dat niet zonder de patiënten hierover te informeren en een mogelijkheid tot een privacyverklaring te bieden.  

De DSM-hoofdcategorie geeft globale informatie over gestelde problematiek, bijvoorbeeld, angststoornis, stemmingsstoornis, traumatische stoornis, psychose, PTSS of verslaving etc.https://www.beta.nl/ggzdiagnosen/diagram1.html.

Het zorgvraagtype geeft een globale indicatie van de ernst van problemen en geeft nog steeds behoorlijk veel privacygevoelige informatie prijs. 

 https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/07/Beschrijving-Zorgvraagtypen-juli-2021.pdf

 

Het aanleveren van alle zorgvraagtyperingsgegevens aan de NZA is al meerdere keren uitgesteld nadat er vragen zijn gesteld in de kamer en hernieuwd advies is aangevraagd bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Ook hier kan een privacyverklaring uw gegevens beschermen. 

Het is bij iedere behandeling in de gezondheidszorg en dus ook in mijn praktijk mogelijk om een privacyverklaring in te vullen zodat NZA en/of de zorgverzekering via het EPD en de factuur geen informatie kan krijgen over DSM-hoofdgroep of Zorgvraagtypering.


Hier een paar leuke uitspraken van clienten?
bottom of page